Chemmy Alcott instructing travel journalists on "getting ready for ski season"
Chemmy Alcott instructing travel journalists on "getting ready for ski season"